Programy realizowane z dziećmi

Nasze programy edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne wpływają pozytywnie na rozwój poznawczy, społeczny, zainteresowań naszych dzieci. Aktualnie w naszych mieszkaniach są realizowane nastepujące programy:


1."Ekosztuka z elementami folkloru"- program ma na celu rozwijać u dzieci ekspresję plastyczno- techniczną, rozbudzać inwencję i inicjatywę twórczą wywołaną bezpośrednią obserwacją środowiska społeczno- przyrodniczego, nabywać umiejętności i rozwijać zdolności manualne. W efekcie realizacji programu dzieci zyskały konkretną wiedzę na temat różnych technik plastyczno-technicznych i wykonały prace . Wycieczka do Skansenu w Maurzycach była atrakcyjną formą poznania folkloru łowickiego. Z wypraw pozostały zdjęcia i prace plastyczne dzieci.

2. "Spotkania wieczorne"- program obejmował rozmowy wieczorne, połączone z aktywnością twórczą, relaksacją i zabawą. Miał na celu wspieranie, rozwiązywanie bieżących problemów, poruszanie trudnych tematów ( kradzież, kłamstwo, przyjaźń, odpowiedzialność). Poruszana tematyka społeczno- moralna wplatana w zabawę i zajęcia twórcze umożliwiała zrozumienie problemu. W rezultacie realizowany program ułatwiał zrozumienie problemów dzieci, które w rozmowie z psychologiem podczas zabawy, twórczej aktywności potrafiły otworzyć się i swobodnie wyjawić własne niepokoje.

3. "Domowe przedszkole" - program skonstruowany w oparciu o założenia dydaktyczne realizowane w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym. Służy wspomaganiu i rozwojowi dzieci oraz zdobywaniu przez nich wiedzy i umiejętności we wszystkich obszarach rozwoju. Ułatwia start przedszkolny i szkolny dzieciom nim objętym. Uczy prawidłowych relacji w grupie i pozwala na zmniejszenie liczby dzieci w mieszkaniach.

4. "Zaprzyjaźniona rodzina" - program umożliwiający dzieciom kontakt z wychowawcą na terenie jego domu rodzinnego podczas świąt, uroczystości, spędzanie wolnego czasu z wychowawcą i jego rodziną w miejscach atrakcyjnych dla dzieci: stadnina koni, basen, termy, teatr, kino, zoo, tereny poza miastem. W wyniku działania tego programu jest zauważalne lepsze funkcjonowanie dzieci, zacieśnianie więzi wśród wychowanków i pracowników, aktywne wykonywanie pewnych czynności niedostępnych dla dzieci w warunkach placówki, możliwość funkcjonowania w środowisku rodzinnym.

5. "Jestem" - program zakładał nabywanie pozytywnych doświadczeń związanych z aktywnością dzieci w grupie, kształtowanie poczucia własnej wartości, odreagowywanie napięć i trudnych emocji, zaspakajania potrzeb poznawczych i emocjonalno- społecznych. Realizowany był w formie indywidualnej i grupowej. W efekcie program uprościł rozwiązywanie bieżących problemów, umożliwił lepsze funkcjonowanie w grupie, nabywanie nowych doświadczeń z zakresu poznawania siebie, budowania własnej tożsamości i poczucia własnej wartości.

6. "Wielkie wyprawy małych piechurów" - pierwotnie celem programu była organizacja atrakcyjnego wypoczynku w okresie letnim, wakacyjnym. Założenie to uległo ewaluacji i wyprawy są również realizowane w okresie wolnym od lekcji: ferie, długie weekendy, dni świat okolicznościowych. Aktywności podejmowane w ramach programu stworzyły wychowankom możliwość poznania form wypoczynku, były alternatywą dla nudy. W organizowanych wyprawach można wyodrębnić dwie tendencje: wycieczki sprzyjające kontaktowi z przyrodą i wycieczki zapoznające z historią, tradycją miasta i regionu.

7. "Spotkania ze sztuką"- program miał na celu kontakt ze światem „szeroko rozumianej sztuki”. Eksploracja świata sztuki była pomostem dla realizacji następnych ważnych zamierzeń-zadań programu: oddziaływania wychowawcze oraz stymulacja rozwoju dzieci, zwłaszcza w sferze poznawczej i emocjonalnej.

8. "Przedszkolni odkrywcy- szkolni zdobywcy" - program zakłada pełną diagnozę pedagogiczną i psychologiczną dzieci, diagnozę rodziny, stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, eliminowanie niepowodzeń szkolnych, przedszkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. Widoczne zauważalne lepsze funkcjonowanie dzieci w szkole i w przedszkolu.