Ogłoszenia i przetargi

***

07.09.2020 Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5 ogłasza wyniki przetargów.

 • Informacja z otwarcia ofert.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • ***

  24.07.2020 Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na rozbiórce żelbetowego, podziemnego zbiornika na węgiel oraz wykonanie nawierzchni na terenie zaplecza budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5 ( Ogłoszenie w UZP nr 564631-N-2020 z dnia 24.07.2020 r.)

 • 1)Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1

 • 2)Formularz ofertowy Załącznik 2

 • 3)Oświadczenie Wykonawcy Załącznik 3

 • 4)Oświadczenie Wykonawcy Załącznik 4

 • 5)Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik 5

 • 6)Wykaz robót budowlanych Załącznik 6

 • 7)Wykaz osób Załącznik 7

 • 8)UMOWA - (wzór)doc - Załącznik 8

 • 9)Zobowiązanie - Załącznik 9

 • Przedmiar i ślepy kosztorys

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SWIZ)

 • Specyfikacja Techniczna

 • Załącznik do umowy nr 4 RODO

 • ***

  10.05.2019 Sprawozdania finansowe za rok 2018 Domu Dziecka Dla Małych Dzieci w Łodzi

 • Sprawozdania finansowe za rok 2018

 • ***

  Termoizolacja. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str.1

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str.2

 • ***

  Odpowiedzi na pytania do prztergu: Termomodernizacja trzecie postępowanie. Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi, ul. Drużynowa 3/5.

  !Informacja dotycząca otwarcia ofert na termoizolację budynku DDdMD w Łodzi.

 • Informacja z otwarcia ofert (09.11.2018)

 • 1. zmiana SIWZ

 • odpowiedzi na pytania do SIWZ.doc
 • ***

  Aktualizacja - trzecie postępowanie - TERMOMODERNIZACJA. Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi, ul. Drużynowa 3/5.

  1. zmiana SIWZ

 • zmiana SIWZ.doc
 • 2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
 • ***

  Termomodernizacja trzecie postępowanie. Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi, ul. Drużynowa 3/5.

  1. ogłoszenia o zamówieniu

 • ogłoszenie o zamówieniu.doc
 • 2. SIWZ

 • SIWZ 1.doc
 • 3. załączniki do SIWZ

  a) opis przedmiotu zamówienia

 • Opis przedmiotu zamówienia zał.1
 • b) projekty

 • DOM DZIECKA AI-4.1
 • DOM DZIECKA AI-4.2
 • DOM DZIECKA AI-4.4
 • DOM DZIECKA STR.TYT ZB
 • DOMDZIECKA A-1.0
 • DOMDZIECKA A-2.0
 • DOMDZIECKA A-3.0
 • DOMDZIECKA A-4.0
 • DOMDZIECKA AI-4.3
 • DOMDZIECKA_OPIS_10_2018pdf
 • c) specyfikacja

 • Specyfikacja Dom Dziecka X.2018
 • 4) Docieplenie ścian i dachu kosztorys nakładczy

 • Docieplenie ścian i dachu Domu Dziecka kosztorys naładczy MIASTO
 • 5) Docieplenie ścian i dachu kosztorys inwestorski

 • Dociepenie scian i dachu Domu Dziecka kosztorys inwestorski
 • 6) Formularz ofertowy

 • formularz ofertowy
 • 7) Oświadczenie wykonawcy

 • oświadczenie wykonawcy zał.3
 • 8) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

 • oświadczenie wykonawcy zał.4
 • 9) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowowej

 • oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 • 10) Wykaz robót

 • wykaz robót budowlanych
 • 11 Wykaz osób

 • wykaz osób
 • 12) Wzór umowy

 • wzór umowy
 • 12) Wzór zobowiązania

 • wzór zobowiązania
 • ***

  Termomodernizacja drugie postępowanie. Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi, ul. Drużynowa 3/5.

  1. ogłoszenia o zamówieniu

 • ogłoszenie o zamówieniu 2.doc
 • 2. SIWZ

 • SIWZ 2.doc
 • 3. załączniki do SIWZ

  a) opis przedmiotu zamówienia

 • Opis przedmiotu zamówienia zał.1
 • b) elewacja

 • DETAL A1.1.pdf
 • DETAL A1.2.pdf
 • DETAL A1.3.pdf
 • DETAL A1.4.pdf
 • DETAL A1.5.pdf
 • DETAL A1.6.pdf
 • DETAL A1.7.pdf
 • DETAL A1.8.pdf
 • STR.TYT ARCH 2018.pdf
 • RZUT PIWNIC AI.1.0.pdf
 • RZUT PARTERU AI 2.0.pdf
 • RZUT PIĘTRA AI.3.0.pdf
 • EL. ZACHODNIA AI4.4.pdf
 • EL. ZACHODNIA A4.0.pdf
 • EL. PÓŁNOCNA AI.4.3.pdf
 • EL. PÓŁNOCNA A.3.0.pdf"
 • EL. PÓŁN.KOLOR A8.0.pdf
 • DOMDZIECKA_OPIS_PB_07_2018.pdf
 • SYTUACJA AS1.0.pdf
 • PRZEKRÓJ A5.0.pdf
 • STR.TYT ZB. 07.2018.pdf"
 • ELEWACJA POŁUDNIOWA.A1.0.pdf
 • EL.ZACHODNIA KOLOR A9.0.pdf
 • EL.WSCHODNIA KOLOR A7.0.pdf
 • EL.WSCHODNIA AI4.2.pdf
 • EL.WSCHODNIA A.2.0.pdf
 • EL.POŁUDNIOWA AI.4.1.pdf
 • EL.POŁUDN.KOLOR A6.0.pdf
 • c) instalacja c.o

 • CO specyfikacja.pdf
 • CO rzut piwnice.pdf
 • CO rzut parter.pdf
 • CO rzut piętro.pdf
 • CO rozwinięcie.pdf
 • CO przedm..pdf
 • CO opis.pdf
 • d) kotłownia

 • kotłownia schemat.pdf
 • przedm.kotłownia.pdf
 • specyf. kotłown..pdf
 • Zestawienie materiałów kotłownia.pdf
 • e) kosztorysy

 • przedm. kotł..pdf
 • przedm. c.o..pdf
 • zał. 1 docieplenie ścian budynku.pdf
 • zał. 2 docieplenie ścian budynku.pdf
 • f) specyfikacje techniczne

 • specyfikacja Dom Dziecka.pdf
 • specyfikacja c.o..pdf
 • specyfikacja - kotłownia.pdf
 • g) formularz ofertowy

 • Formularz ofertowy zał.2.odt
 • h) oświadczenie wykonawcy

 • zał. 2 oświadcz. wykonawcy.odt
 • zał. 3 oświadczenie wykonawcy.odt
 • i) grupa kapitałowa

 • oświadcz. o przynależności do gr. kapitał..odt
 • j) wykaz robót budowlanych

 • wykaz robót.odt
 • k) wykaz osób

 • wykaz osób.odt
 • l) wzór umowy

 • wzór umowy.doc
 • m) zobowiązanie do odbioru do dyspozycji wykonawcy zasobów

 • Zobowiązanie.odt
 • 4. zawiadomienie o unieważnieniu oferty

 • zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.doc
 • 5. informacja z otwarcia oferty

 • informacja z otwarcia ofert.doc
 • ***

  Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane, polegające na termomodernizacji budynku przy ul. Drużynowej 3/5 w Łodzi.

  1. ogłoszenia o zamówieniu

 • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
 • 2. SIWZ

 • SIWZ.odt
 • 3. zmiania SIWZ

 • zmiana SIWZ.doc
 • 4. załączniki do SIWZ

 • zał. 1 formularz ofert.odt
 • zał. 2 oświadcz. wykonawcy.odt
 • zał. 3 oświadczenie wykonawcy.odt
 • zał. 4 zobowiązanie.doc
 • wykaz osób.odt
 • ykaz robót.odt
 • opis przedm. zamówienia.odt
 • oświadcz. o przynależności do gr. kapitał..odt
 • umowa termomodernizacji.doc
 • 5. elewacja

 • DETAL A1.1.pdf
 • DETAL A1.2.pdf
 • DETAL A1.3.pdf
 • DETAL A1.4.pdf
 • DETAL A1.5.pdf
 • DETAL A1.6.pdf
 • DETAL A1.7.pdf
 • DETAL A1.8.pdf
 • STR.TYT ARCH 2018.pdf
 • RZUT PIWNIC AI.1.0.pdf
 • RZUT PARTERU AI 2.0.pdf
 • RZUT PIĘTRA AI.3.0.pdf
 • EL. ZACHODNIA AI4.4.pdf
 • EL. ZACHODNIA A4.0.pdf
 • EL. PÓŁNOCNA AI.4.3.pdf
 • EL. PÓŁNOCNA A.3.0.pdf"
 • EL. PÓŁN.KOLOR A8.0.pdf
 • DOMDZIECKA_OPIS_PB_07_2018.pdf
 • SYTUACJA AS1.0.pdf
 • PRZEKRÓJ A5.0.pdf
 • STR.TYT ZB. 07.2018.pdf"
 • ELEWACJA POŁUDNIOWA.A1.0.pdf
 • EL.ZACHODNIA KOLOR A9.0.pdf
 • EL.WSCHODNIA KOLOR A7.0.pdf
 • EL.WSCHODNIA AI4.2.pdf
 • EL.WSCHODNIA A.2.0.pdf
 • EL.POŁUDNIOWA AI.4.1.pdf
 • EL.POŁUDN.KOLOR A6.0.pdf
 • 6. instalacja c.o

 • CO specyfikacja.pdf
 • CO rzut piwnice.pdf
 • CO rzut parter.pdf
 • CO rzut piętro.pdf
 • CO rozwinięcie.pdf
 • CO przedm..pdf
 • CO opis.pdf
 • 7. kotłownia

 • kotłownia schemat.pdf
 • przedm.kotłownia.pdf
 • specyf. kotłown..pdf
 • Zestawienie materiałów kotłownia.pdf
 • 8. specyfikacje techniczne

 • specyfikacja Dom Dziecka.pdf
 • specyfikacja c.o..pdf
 • specyfikacja - kotłownia.pdf
 • 9. kosztorysy

 • przedm. kotł..pdf
 • przedm. c.o..pdf
 • zał. 1 docieplenie ścian budynku.pdf
 • zał. 2 docieplenie ścian budynku.pdf
 • 10. umowa (wzór)

 • UMOWA ( wzór).doc
 • 11. zawiadomienie o unieważnieniu oferty

 • zawiadomienie o unieważnieniu.doc
 • 12. informacja z otwarcia oferty

 • informacja z otwarcia ofert.doc
 • ***

  Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu 9 osobowego Opel Vivaro 2,0


 • Ogłoszenie o sprzedaży samochodu.odt
 • Sprzedaż samochodu - Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
 • ***

  II przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9-cio osobowego dla Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5


 • SWIZ - II przetarg.odt
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy.odt
 • załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna samochodu II przetarg.odt
 • załącznik nr 3 - oświadczenie (art. 22 ust. 1).odt
 • załącznik nr 4 - oświadczenie (art. 24 ust. 1).odt
 • załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.odt
 • załącznik nr 6 - wzór umowy.odt
 • link testowy

 • link c